Index of /update/11960/


../
files/                          30-Nov-2016 14:42       -
Manifest.MoM                       30-Nov-2016 14:32     13423
Manifest.MoM.sig                     30-Nov-2016 14:36     5385
Manifest.MoM.tar                     30-Nov-2016 14:36     11688
Manifest.cloud-control                  30-Nov-2016 14:31     36401
Manifest.cloud-control.tar                30-Nov-2016 14:31     13272
Manifest.cloud-network                  30-Nov-2016 14:32    219557
Manifest.cloud-network.tar                30-Nov-2016 14:32     66728
Manifest.full                      30-Nov-2016 14:33   42523220
Manifest.full.tar                    30-Nov-2016 14:33    8879372
Manifest.kernel-hyperv                  30-Nov-2016 14:31    104019
Manifest.kernel-hyperv.tar                30-Nov-2016 14:31     26064
Manifest.kernel-iot                   30-Nov-2016 14:31    253339
Manifest.kernel-iot.tar                 30-Nov-2016 14:31     69876
Manifest.kernel-kvm                   30-Nov-2016 14:31     66093
Manifest.kernel-kvm.tar                 30-Nov-2016 14:31     17428
Manifest.kernel-lts                   30-Nov-2016 14:31    284099
Manifest.kernel-lts.tar                 30-Nov-2016 14:31     77304
Manifest.kernel-native                  30-Nov-2016 14:31    321480
Manifest.kernel-native.tar                30-Nov-2016 14:31     81280
Manifest.os-core                     30-Nov-2016 14:31    255096
Manifest.os-core-update                 30-Nov-2016 14:31     39596
Manifest.os-core-update.tar               30-Nov-2016 14:31     10104
Manifest.os-core.tar                   30-Nov-2016 14:31     85488
Manifest.os-dev-extras                  30-Nov-2016 14:31    1869026
Manifest.os-dev-extras.tar                30-Nov-2016 14:31    526792
Manifest.os-testsuite                  30-Nov-2016 14:32    1463855
Manifest.os-testsuite.tar                30-Nov-2016 14:32    437316
format                          30-Nov-2016 14:33       1
pack-cloud-control-from-0.tar              30-Nov-2016 14:35   25242868
pack-cloud-network-from-0.tar              30-Nov-2016 14:35   16742008
pack-kernel-hyperv-from-0.tar              30-Nov-2016 14:35    9642156
pack-kernel-iot-from-0.tar                30-Nov-2016 14:35   64414792
pack-kernel-kvm-from-0.tar                30-Nov-2016 14:35    6924332
pack-kernel-lts-from-0.tar                30-Nov-2016 14:35   68179672
pack-kernel-native-from-0.tar              30-Nov-2016 14:35   69969420
pack-os-core-from-0.tar                 30-Nov-2016 14:35   12238052
pack-os-core-update-from-0.tar              30-Nov-2016 14:35    4245144
pack-os-dev-extras-from-0.tar              30-Nov-2016 14:36   90730100
pack-os-testsuite-from-0.tar               30-Nov-2016 14:36   121376200
swupd-server-src-version                 30-Nov-2016 14:33       5